§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domów wakacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłaty zadatku w wysokości określonej przez Właściciela lub pełnomocnika) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2 Rezerwacja i zadatek

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, przez e-maila lub na stronie www. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając na podany nr konta (17 1050 1559 1000 0090 7006 2352) uzgodnioną kwotę zadatku, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek nie przepada i przekładany jest na inny dogodny termin (ważność 1 rok), w przypadku anulowania pobytu do 30 dni przed planowanym przyjazdem.

2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin wynajmu.

4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką, kartą płatniczą itp. najpóźniej w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy, jeśli nie ustalono inaczej.

5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt w zarezerwowanym wcześniej terminie nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, sprawy osobiste, itp.).

6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domu/pokoju, przy braku uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zwrot kaucji nastąpi na konto Wynajmującego, niezwłocznie po rozliczeniu poniesionych kosztów na ich usunięcie, pomniejszonej o tą kwotę. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia domu/pokoju, powstałych z jego winy lub osób go  odwiedzających.

 §3 Odbiór domu/pokoju

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 – przyjazd (zameldowanie możliwe do godz. 21:00), a kończy o godz. 11:00 – wyjazd.

2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub pełnomocnika najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o godzinie przyjazdu jeśli jest inna niż w punkcie nr 1. (godz. 16:00).

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym  telefonicznie lub smsem osoby odpowiedzialne.

4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub pełnomocnika, chyba że ustalono inaczej.

5. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domu wakacyjnego (bez zgody i wiedzy właściciela lub pełnomocnika), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

6. Gość nie ma prawa przekazywać Domu wakacyjnego/pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

7. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domów nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież rzeczy Wynajmującego w czasie pobytu, Właściciel Domów wakacyjnych nie ponosi odpowiedzialności (sugerujemy zakup ubezpieczenia przed przyjazdem).

8. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom wakacyjny, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu wakacyjnym. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

9. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast po ich stwierdzeniu, do Właściciela lub pełnomocnika, osobiście lub telefonicznie.

10. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi, okno itp.).

11. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu wakacyjnym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

§4 Użytkowanie domu podczas pobytu

1. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domu wakacyjnym będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu a kaucja zostanie zatrzymana na poczet sprzątania i ozonowania.

2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking znajdujący się na terenie Domów wakacyjnych jest parkingiem niestrzeżonym.Dla każdego Domu wakacyjnego przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe.W przypadku większej ilości pojazdów niż 1 szt., nie zapewniamy miejsca parkingowego.

3. W Domu wakacyjnym obowiązuje zakaz smażenia ryb. W przypadku nie przestrzegania zakazu naliczana jest kara w wysokości 1000 zł.

4. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu wakacyjnym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Domów wakacyjnych w godz. od 9:00 do 22:00.

6. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej (obowiązującej od godziny 23:00 do 8:00) Właściciel lub jego pełnomocnik zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu wakacyjnym nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. itp. Zabrania się wnoszenia do Domu wakacyjnego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

7. Korzystanie z grilla lub ogniska możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się rozpalania ognia w odległości mniejszej niż 3 metry od budynków.

8. Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania Domu wakacyjnego prosi się o:

• zakręcanie kranów instalacji wodociągowej

• zamykanie okien

• wyłączanie oświetlenia i innych sprzętów pobierających energię elektryczną.

Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

9. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu wakacyjnym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

10. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu wakacyjnego w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienia śmieci przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego skutkuje opłatą w wysokości 150 zł pozostawionej z kaucji tytułem końcowego sprzątania Domu wakacyjnego.

11. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domu wakacyjnego a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

13. Małe zwierzęta akceptowane są wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu podczas rezerwacji przy zobowiązaniu, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Przebywanie psa na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i/lub na smyczy. Możliwe są dodatkowe opłaty za pobyt. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Właściciela.

15. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Koszyk

0
Brak produktów w koszyku.
Wpisz frazę i naciśnij enter